تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

1
7
234451

 

بر اساس ماده 24 آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد چنانچه ميانگين كل واحدهاي آموزشي دانشجويان ورودي 1394 به بعد از 14 كمتر باشد ، دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد حداكثر 10 واحد از درسهايي كه با نمره كمتر 14 گذرانده است ميانگين كل واحدهاي گذرانده را حداقل به 14 برساند در اين صورت به وي اجازه دفاع از پايان نامه داده خواهد شد.