تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

2
64
268384

مسئول آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی :

سرکار خانم مرضیه رضایی

تلفن تماس : 32777402-086- داخلي 384