تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

1
367
204105

مسئول آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی :

سرکار خانم مرضیه رضایی

تلفن تماس : 32777402-086- داخلي 384

تماس با ما