تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

1
70
268390

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی  و منابع طبیعی :

سرکار خانم لیلی ظفرمند

تلفن تماس : 2762087 -0861 داخلی 410