تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

1
72
268392

مسئول امور عمومی دانشکده

مسئول امور عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی :

جناب آقای صالح عزيزي

تلفن تماس : 32767137-086 داخلی 246