تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

2
57
258469

مسئول مزرعه

مسئول مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی :

جناب آقای مهندس محمد صالحي

تلفن تماس : 32763113-086 - داخلی 246