تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

2
52
268372

آيين نامه ها و فرم ها

دوره كارشناسي

معرفي به استاد

انصراف دايم از تحصيل

فرم اوليه درخواست مرخصي تحصيلي

فرم درخواست طرح در شوراي آموزشي دانشگاه

فرم درخواست طرح در كميسيون پزشكي

كار دانشجويي

فرم تسويه ميهمان ، انتقالي و فارغالتحصيلي

چارت كارآموزي

 فرم كارآموزي

آيين نامه آموزشي دوره كارداني و كارشناسي

شیوه نامه اجرایی آيين نامه آموزشي دوره كارداني و كارشناسي

كارشناسي ارشد 

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

شيوه نامه تدوين و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

مراحل تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد

پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد

تعهد نامه پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

تصويب پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم حضور دانشجويان ارشد در روزهاي تعطيل

تعيين استار راهنما

تعيين استاد مشاور

فرم تاييديه حضور درجلسات  سمينارها- دفاعيه ها

تقاضاي مهماني كارشناسي ارشد

فرم درخواست مرخصي تحصيلي 

گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد

 فرم ثبت نام با تاخيربراي دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي

 درخواست تمديد سنوات ترم ششم کارشناسی ارشد

شيوه نامه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

چك ليست دستور العمل نگارش پايان نامه

فرم معرفی داوران پیشنهادی برای ارزیابی پایان­ نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد 

فرم ارزيابي داور پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم داوري پايان نامه كارشناسي ارشد

درخواست اجازه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد 

فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

مشخصات دستاوردهاي حاصل از پايان نامه

فرم منشور اخلاق پژوهش

صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

فرم شماره 2صورت جلسه دفاع از پايان نامه (اظهار نظر نماينده تحصيلات تكميلي)

 فرم تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم چكيده پايان نامه

فرم تاييد اصلاحات پايان نامه

راهنماي تنظيم سي دي پايان نامه

فرم شماره 1 و 2 تسويه حساب با دانشگاه

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report

Research Ethics Charter

Author's Declaration of Thesis Originality

شرح وظایف نماینده تحصیلات تكمیلی در جلسات دفاع از پایان‌نامه

 

 

اساتيد

 آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي

آيين نامه داخلي امتيازات ارتقاء

 فرم هاي مربوط به ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي

آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي

فرم امتيازات علمي

 قرارداد مشاوره

آيين­ نامه تاسيس آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموزشی، کارگاه­های فنی و واحدهای پژوهشی (مزرعه- گلخانه) و مقاطع تحصیلات تکمیلی

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه تدریس و حق التدریس

جدول شماره 5ـ حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي ( از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمی آزمایشی  به رسمي قطعی) 1

جدول شماره 5ـ حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي ( از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمی آزمایشی  به رسمي قطعی) 2

جداول آموزشی  رسمی آزمایشی

خلاصه جداول ج آموزشي به رسمي آزمايشي 96.09.11

شناسنامه علمي آموزشي به رسمي آزمايشي 96.09.11

جداول آموزشي به رسمي قطعي 96.09.11

خلاصه جداول ج آموزشي به رسمي قطعي 96.09.11

شناسنامه علمي آموزشي به رسمي قطعي 96.09.11